ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Blueback B.V.  -  Scharlooweg 31, Curaçao  -  KvK nr: 141834

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-         Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in deze Blueback B.V.

-         Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten c.q. offertes tussen Blueback B.V. (hierna te noemen Opdrachtnemer) en een opdrachtgever waarop de Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.       De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3: Offertes

1.       De door de Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.       De Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever door hem schriftelijk, dan wel voorlopig telefonisch, binnen de geldigheidstermijn (zie lid 1) wordt bevestigd.

3.       De in een offerte vermelde prijzen zijn altijd exclusief de verplichte belastingen zoals omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.       De Opdrachtnemer zal zich inspannen de door de Opdrachtnemer geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

2.       De Opdrachtnemer zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. De Opdrachtnemer zal met de Opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, e.e.a. in overleg met de Opdrachtgever.

4.       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

1.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.

2.       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.       Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4.       In afwijking van lid 3 zal de Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

5.       Indien een opdracht of een onderdeel hiervan om welke reden dan ook door de Opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd op het overeengekomen tijdstip, zal deze hiervan direct mededeling doen aan de betrokken Opdracht­gever. In onderling overleg moet dan zo spoedig mogelijk een nieuwe datum worden vastgesteld. De Opdrachtgever kan hieraan geen recht ontlenen de opdracht te annuleren, noch enig recht op schadevergoeding doen gelden.

 

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

1.       De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.       Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7: Annulering c.q. uitstel door Opdrachtgever

1.       Indien door toedoen van de Opdrachtgever de uitvoering van een opdracht voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd/uitgesteld, is de Opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

1.       annulering/uitstel binnen 40 werkdagen voor aanvangsdatum 40%

2.       annulering/uitstel binnen 20–39 werkdagen voor aanvangsdatum 70%

3.       annulering/uitstel binnen 0–19 werkdagen voor aanvangsdatum 90%.

2.       Bij latere uitvoering van een geannuleerde/uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten.

3.       In geval de Opdrachtgever, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de opdracht deze tussentijds beëindigt dan is de Opdrachtgever het volledige honorarium aan

 

Artikel 8: Beëindiging door Opdrachtnemer

1.       Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk te beëindigen, waaronder opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding, waaronder begrepen schadevergoeding.

 

Artikel 9: Geheimhouding

1.       Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10: Training

1.       De Opdrachtnemer kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen gedurende trainingen.

2.       Reserveren van een trainingsaccommodatie en de kosten hiervan zijn voor de opdrachtgever.

 

Artikel 11: Honorarium

1.       Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2.       Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief de verplichte belastingen, zoals omzetbelasting.

3.       De reiskosten die moeten worden gemaakt door de Opdrachtnemer zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4.       Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend een uurtarief is overeengekomen.

5.       Eventuele kostenramingen zijn exclusief de verplichte belastingen, zoals omzetbelasting en exclusief reis- en verblijfkosten.

6.       Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.       Indien de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien de Opdrachtnemer kan aantonen dat kostenwijzigingen zich hebben voorgedaan voor Opdrachtnemer.

8.       Op de tarieven geldt een jaarlijkse prijsindexcijferverhoging.

 

Artikel 12: Betaling

1.       Betaling dient binnen de overeengekomen betaaltermijn te worden verricht. Indien geen betaaltermijn is overeengekomen dienen facturen van de Opdrachtnemer binnen twee weken na verzending worden voldaan.

2.       Indien de betaling door Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is ontvangen, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist; de Opdrachtgever is vanaf dit moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de toepasselijke wettelijke rente hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt.

3.       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdracht­gever zijn alle aan Opdrachtnemer verschuldigde geldbedragen onmiddellijk opeisbaar.

4.       Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13: Incassokosten

1.       Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd:

-         over de eerste Naf 5.000,--                15%

-         over het meerdere tot Naf 10.000,--    10%

-         over het meerdere tot Naf 30.000,--     8%

-         over het meerdere tot Naf 120.000,--    5%

-         over het meerdere                               3%

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.       Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van 75.000 Antilliaanse guldens. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

3.       In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.       Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

5.       Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6.       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.       Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

8.       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjarings­termijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, 1 jaar.

9.       De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.

 

Artikel 15:  Acceptatie voorwaarden voor dienstverlening

1.       Door het geven van een opdracht aan de Opdrachtnemer accepteert de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2.       De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, een opdracht te weigeren.

 

Artikel 16: Documentatiemateriaal

1.       Bij alle opdrachten wordt het benodigde werk- en documentatiemateriaal door de Opdrachtnemer verzorgd en zonder verdere kosten ter beschikking gesteld. Dit behoudens de bij de Computerbased Programma’s gebruikte computers. Deze dienen door de Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. De inhoud van de werkmappen met inbegrip van de daarin opgenomen praktijkgevallen, voorbeelden enzovoort, zijn onvervreemdbaar geestelijk eigendom van de Opdrachtnemer. Dit geldt tevens voor de software die gebruikt wordt bij de Computerbased Programma’s.

2.       Vermenigvuldiging of geheel dan wel gedeeltelijk gebruik van het materiaal van de Opdrachtnemer is ongeoorloofd, behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

3.       Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door de Opdrachtnemer samengestelde offertes, uitgewerkte ideeën, modellen, adviezen, trainingsmateriaal en andere geestesproducten van de Opdrachtnemer, berusten bij de Opdrachtnemer, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of op de factuur zijn vermeld.

 

Artikel 17: Overmacht

1.       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

2.       De Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

3.       Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.       Indien de Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18: Geschillenbeslechting

Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever alsmede op deze algemene voorwaarden is het recht van Curaçao van toepassing.